چند رسانه ای
 
  اهداف و وظایف شورای فرهنگی و اجتماعی


وضایف واختیارات شورای تخصصی فرهنگی واجتماعی:

  1. پیگیری به منظور تحقق واجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وشورای اسلامی شدن دانشگاههاواجرا وپیگیری دستورالعمل های ستاد گسترش وتعمیق مبانی وارزشهای اسلامی در مراکزآموزشی؛
  2. برنامه ریزی درجهت هماهنگی وانسجام بخشی به اولویتها وفعالیتهای فرهنگی،اجتماعی وسیاسی درموسسه؛
  3. برنامه ریزی جامع به منظور انجام فعالیتهای فرهنگی واجتماعی درموسسه باتوجه به اولویتهای مصوب سالانه دردستگاه مربوطه باهمکاری معاونت های دانشجویی،فرهنگی واجتماعی وپژوهشی؛
  4. برنامه ریزی برای ایجاد پیوند فعال وگسترش مناسبات موسسه باحوزه های علمیه ونهادهای فرهنگی،انقلابی ومردمی؛
  5. تصویب واعطای مجوز به برنامه های فرهنگی،ترویجی وتبلیغی سالانه؛نیمسال یافصلی؛
  6. تسهیل حضور داوطلبانه دانشجویان،استادان وکارمندان درفعالیتهای فرهنگی ازطریق ساماندهی فرآیند های کارشناسی،تسهیل وساماندهی فرآیند های کارشناسی،تصویب وارزیابی جهت تقویت حضور داوطلبانه دانشجویان؛
  7. آسیب شناسی وبرسی وضعیت فرهنگی موسسه ودانشجویان،تدوین گزارشهای دوره ای تحلیلی ازفعالیت ها وروند های موجود،پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود وضعیت براساس شناخت تهدیدها وفرصتها به رئیس موسسه ووزارت؛
  8. نظارت وارزیابی فعال ومستمر درچگونگی اجرای مصوبات شورا،مطابق با اهداف مورد انتظار؛
  9. ارائه گزارش کامل برنامه ها، طرحهای مصوب ونتایج ارزیابی آنها در هرسال به دستگاه مربوطه؛
  10. همکاری سازنده با نهاد های دانشجویی وفرهنگی به منظورتشکیل بانک  اطلاعاتی مناسب از نیروهای متعهد ومستعد موسسه جهت ساماندهی وبهره برداری از توان موجود.

تبصره 1- شورای فرهنگی واجنماعی حداقل هرماه یک بار تشکیل جلسه داده وجلسات آن با حضور اکثریت اعضا، رسمی است ومصوبات آن با رای اکثریت حاضر ،معتبر است.
تبصره 2- مصوبات شورای فرهنگی واجتماعی نباید منافاتی با مواد اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها داشته باشد.
تبصره 3- شورای فرهنگی واجتماعی می تواند درموارد نیاز باتشکیل کمیته هایی، ازنظر کارشناسی ومشورتی صاحب نظران استفاده نماید.

 

لینک های مفید


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انجمن های علمی دانشجویی
کرسی های آزاداندیشی
حمایت از کودکان سرطانی